Nợ tiền thuê nhà chị đẹp, thanh niên dùng thân để trả